اساسنامه

اساسنامه

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل اول : کلیات

ماده ۱: نام

حزب ندای ایرانیان به استناد قانون فعالیت احزاب و جمعیتها و آئین نامه آن تشکیل شده و در این اساسنامه به اختصار ندای ایرانیان نامیده می‌شود.

ماده ۲: محل فعالیت

مرکزیت ندای ایرانیان در تهران خواهد بود و می‌تواند با رعایت این اساسنامه و پس از کسب مجوز از وزارت کشور نسبت به گسترش تشکیلاتی در داخل کشور اقدام نماید.

ماده ۳: نوع فعالیت

ندای ایرانیان تشکیلاتی سیاسی اجتماعی است که به صورت علنی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه به فعالیت و سازماندهی در جهت تحقق موارد مطرح در مرامنامه خود می پردازد.

فصل دوم: ارکان ندای ایرانیان

ماده ۴: ارکان ندای ایرانیان

ارکان ندای ایرانیان عبارت است از:

۱- کنگره ۲- شورای مرکزی ۳-دبیرکل ۴- شورای سیاست گذاری

۵- هیات اجرایی ۶- هیات بازرسی و داوری ۷- دبیرخانه ۸- دفتر

۹- کمیته ۱۰- شاخه ۱۱- شعبه ۱۲- حوزه

ماده ۵: کنگره

کنگره عالی‌ترین رکن ندای ایرانیان بوده که به صورت عادی حداقل سالی یک مرتبه تشکیل می‌شود.

تبصره : در موارد ضروری یا بروز شرایط فوق العاده، به تشخیص و تصویب دو سوم اعضای شورای مرکزی، یا پیشنهاد یک سوم اعضای رسمی ندای ایرانیان به شورای مرکزی و یا به دلیل از رسمیت خارج شدن شورای مرکزی، کنگره به صورت فوق العاده، حداکثر ۴۵ روز پس از تصویب یا وصول پیشنهاد اعضا، و یا تشکیل شورای مرکزی موقت، حسب مورد، تشکیل می شود.

ماده۶: اعضای کنگره

اعضای کنگره شامل اعضای رسمی ندای ایرانیان است و دیگر سطوح عضویت حزب می توانند به عنوان ناظر در کنگره حضور پیدا کنند.

تبصره۱: نحوه انتخاب ، دعوت از اعضا بر اساس آئین نامه برگزاری کنگره صورت خواهد پذیرفت که به تصویب شورای مرکزی می رسد.

تبصره ۲: اعضای رسمی حزب برای شرکت در کنگره تاسیس توسط اعضای هیات موسس ندای ایرانیان معین می شوند.

ماده ۷: وظایف و اختیارات کنگره

۱- تصویب و اصلاح مرامنامه و اساسنامه

۲- تصویب راهبردها و سیاستهای کلی ندای ایرانیان به جهت ابلاغ به شورای مرکزی

۳- انتخاب، عزل و قبول استعفای اعضای شورای مرکزی، هیأت داوری- بازرسی و دبیرکل

۴- بررسی و تصویب قطعنامه کنگره

۵- بررسی گزارش عملکرد سالانه شورای مرکزی و هیات داوری – بازرسی

۶- انحلال ندای ایرانیان و انتخاب هیأت تصفیه

۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه اعضای ندای ایرانیان

تبصره۱: اعتبارنامه دبیرکل توسط هیأت رئیسه کنگره صادر و مصوبات کنگره نیز با امضای هیأت رئیسه برای اجرا به شورای مرکزی ابلاغ خواهد شد.

تبصره۲: نحوه تشکیل و اداره جلسات کنگره طبق آئین نامه ای که توسط کمیته تشکیلات تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد انجام خواهد شد

تبصره ۳: احکام منتخبین کنگره توسط هیات رئیسه کنگره صادر خواهد شد.

تبصره ۴: هرگونه تغییر در مرامنامه و اساسنامه ندای ایرانیان در صورتی معتبر است که به تأیید کمیسیون ماده ۱۰ رسیده و در روزنامه رسمی درج شود.

ماده ۸: جلسات کنگره

جلسات کنگره با حضور دو سوم اعضا اصلی کنگره رسمیت یافته و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه اعتبار خواهد یافت. هیأت اجرایی با تصویب شورای مرکزی موظف است حداقل یک ماه قبل از برگزاری کنگره تاریخ تشکیل و دستور جلسه آن را به مسئولین و اعضای کنگره اطلاع دهد.

تبصره ۱: در صورتی که کنگره به علل پیش‌بینی نشده یا شرایط اضطراری تشکیل نگردد و یا به علت عدم دستیابی به حد نصاب، رسمیت حاصل نکند، ظرف دو ماه بعد از کنگره با حضور هر تعداد از اعضا تشکیل شده و رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲: تصمیمات کنگره در مورد تصویب یا اصلاح مواد مرامنامه و اساسنامه با رأی حداقل دو سوم اعضای حاضر در کنگره معتبر خواهد بود.

تبصره ۳: در صورتی که انتخابات برای تصمیم گیری در خصوص اعضای شورای مرکزی و هیأت داوری باشد و در مرحله اول انتخابات اکثریت مطلق آرا حاصل نشود، در مرحله دوم بین ۲ برابر تعداد مورد نیاز از حائزین اکثریت نسبی مرحله اول رأی‌گیری می‌شود. در این مرحله اکثریت نسبی آرا ملاک انتخاب خواهد بود.

تبصره۴: اعضای هیات رئیسه کنگره حق کاندیداتوری برای انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسی و داوری را ندارند.

تبصره ۵: دعوت برای شرکت در کنگره از طریق اعلان در روزنامه های کثیرالانتشار یا دعوت کتبی صورت می گیرد. آگهی تشکیل کنگره نوبت اول حداقل ۲۰ روز و نوبت دوم و سوم حداقل ۷ روز قبل از برگزاری کنگره در روزنامه تعیین شده درج خواهد شد یا دعوتنامه به آخرین نشانی اعلامی توسط اعضا ارسال خواهد شد.دستور جلسه مجمع عمومی می بایستی بطور کامل در آگهی یا دعوتنامه درج شود.

تبصره ۶: حداقل دو هفته قبل از برگزاری کنگره مراتب به وزارت کشور اعلام شده تا نماینده ای جهت نظارت توسط وزارت کشور اعزام گردد.

تبصره ۷: کنگره توسط هیات رئیسه ای مرکب از رئیس ، نایب رئیس و منشی که توسط اکثریت اعضای حاضر در کنگره انتخاب می شوند، اداره می شود. هیات رئیسه کنگره اداره جلسه را مطابق مفاد اساسنامه و دستور جلسه مندرج در آگهی یا دعوتنامه به عهده داشته و موظف است صورتجلسه برگزاری کنگره را مطابق فرم الگو تنظیم و همراه برگه مشخصات فردی منتخبین حداکثر یک هفته پس از برگزاری کنگره به وزارت کشور ارسال نماید تا توسط کمیسیون موضوع ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها مورد رسیدگی قرار گیرد.

ماده۹: شورای مرکزی

شورای مرکزی پس از کنگره عالی‌ترین رکن ندای ایرانیان است و مسئولیت هدایت و پیشبرد اهداف ندای ایرانیان را برعهده دارد و در کلیه امور مربوط به فعالیت‌های ندای ایرانیان در برابر کنگره مسئول است.

ماده١٠: اعضای شورای مرکزی

تعداد اعضای شورای مرکزی ۲۵ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل می باشد که از میان اعضای ندای ایرانیان با رای مستقیم و مخفی کنگره برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند.

تبصره ۱: رییس شورای مرکزی که در اولین جلسه آن بعد از تشکیل توسط اعضای شورای مرکزی انتخاب می شود اداره جلسات شورا و همچنین ایجاد هماهنگی بین ارکان مختلف حزب را بر عهده دارد.

تبصره :۲ : اعضای شورای مرکزی مجاز به حضور در جلسات شورای سیاست گذاری ، هیأت اجرایی و سایر ارکان زیر مجموعه ‌بدون حق رأی می‌باشند.

ماده ۱۱: جلسات شورای مرکزی

جلسات شورای مرکزی به طور عادی حداقل هر ۱۵روز یکبار تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل و اداره و اتخاذ تصمیمات آن برابر آیین‌نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

تبصره ۱: در صورت تصویب اعضای شورای مرکزی برای تشکیل جلسات به صورت هفتگی و یا به صورت فوق العاده، اعضا ملزم به شرکت در آن هستند.

تبصره ۲: غیبت اعضای شورای مرکزی به صورت ۳ جلسه متوالی و یا ۶ جلسه غیر متوالی به منزله استعفا از شورای مرکزی بوده و این امر توسط هیات داوری – بازرسی پیگیری و اعمال می شود.

تبصره۳: حضور افراد میهمان در جلسه شورای مرکزی منوط به تایید رئیس این شورا می باشد

ماده ۱۲: وظایف و اختیارات شورای مرکزی

۱- پیگیری مصوبات کنگره و نظارت برحسن اجرای آن

۲- پیشبرد کلیه فعالیتهای سیاسی و اجرایی تعیین خط مشی ها، تصویب برنامه ارکان مختلف و گزارشات مورد نیاز کنگره ندای ایرانیان

۳- انتخاب، عزل و قبول استعفای رؤسا و اعضای هیأت اجرایی،شورای سیاست گذاری, اعضای کمیته تشکیلات و مدیرمسئول رسانه های ندای ایرانیان

۴- تصویب بودجه تشکیلات ندای ایرانیان

۵- تصویب تأسیس کمیته ها، دفاتر، شاخه ها، شعب و دیگر واحدهای زیر مجموعه ارکان

۶- تفسیر مرامنامه، اساسنامه و مصوبات کنگره

۷- تصویب آیین نامه‌هایی که مطابق اساسنامه به عهده شورای مرکزی است.

۸- تهیه و تصویب آیین نامه و شیوه نامه های مربوط به عضویت و گزینش اعضا

تبصره ۱: شورای مرکزی موظف است پس از انتخاب توسط کنگره بلافاصله تشکیل جلسه داده و رئیس شورای مرکزی را از میان اعضای شورای مرکزی انتخاب کند و نیز حداقل دو نفر از اعضای شورای مرکزی انتخاب شده را برای احراز سمت دبیرکلی به کنگره پیشنهاد دهد . روش کار برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

تبصره ۲: اعضای علی البدل بدون حق رأی موظف به شرکت در جلسات شورا می باشند و در صورت عدم حضور هر کدام از اعضای اصلی، اعضای علی البدل به ترتیب کسب رأی در کنگره و تا زمان حضور یافتن اعضای اصلی غایب ، دارای حق رأی خواهند بود.

تبصره ۳: اعضای شورای مرکزی از بین خود هیأت رئیسه ای متشکل از رئیس, نایب رئیس و دبیر را برای اداره جلسات انتخاب می کنند.

ماده۱۳: رئیس شورای مرکزی

رییس شورای مرکزی در اولین جلسه شورا برای مدت دو سال انتخاب می‌شود. و وظایف زیر را بر عهده دارد:

۱- اداره جلسات شورای مرکزی

۲- تهیه دستور کار جلسات شورای مرکزی

۳- تایید و امضای اسناد مالی تعهدآور

۴- مدیریت ارتباط و تعامل حزب با سایر گروه ها و احزاب

ماده ۱۴: دبیرکل

دبیرکل بالاترین مقام اجرایی ندای ایرانیان بوده که برای مدت دو سال با پیشنهاد شورای مرکزی و توسط کنگره انتخاب می‌شود. وظایف دبیرکل به شرح زیر می‌باشد:

۱٫ ابلاغ مصوبات کنگره و شورای مرکزی به ارکان ندای ایرانیان وپیگیری و نظارت بر اجرای آنها

۲٫ اعلام دیدگاه‌ها و مواضع ندای ایرانیان در زمینه‌های گوناگون و پاسخگویی در قبال آنها

۳٫ صدور احکام اعضای هیأت اجرایی ، شورای سیاست گذاری ، مرکزیت شاخه ها و رئیس دبیرخانه

۴٫ پیشنهاد اعضای هیأت اجرایی و شورای سیاست گذاری به شورای مرکزی

۵٫ معرفی قائم مقام و معاونین خود به شورای مرکزی جهت تصویب

۶٫ ارائه گزارش سالیانه عملکرد ندای ایرانیان به کنگره

۷٫ حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول ندای ایرانیان

۸٫ اقامه دعوی از طرف ندای ایرانیان و یا جوابگویی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قضایی و حل و فصل دعاوی از طریق سازش یا انتخاب وکیل

تبصره ۱: در صورت لزوم جلسات هیأت اجرایی و شورای سیاست گذاری و زیر مجموعه های آن در حضور و با ریاست دبیرکل تشکیل می‌شود.

تبصره۲: در صورت پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای مرکزی سخنگو برای ندای ایرانیان انتخاب می‌شود.

تبصره ۳: مکاتبات رسمی ندای ایرانیان با امضای دبیر کل و یا قائم مقام وی و با مهر ندای ایرانیان انجام می شود.

تبصره۴: دبیر کل یک هفته پیش از کنگره گزارش سالانه خود را جهت بررسی در اختیار هیات داوری و بازرسی قرار می دهد.

تبصره۵: شورای مرکزی می تواند در موارد خاص اختیارات دیگری را با تعیین محدوده زمانی به دبیرکل تفویض کند.

ماده ۱۵: ارتباط دبیرکل با کمیسیون ماده ۱۰

علاوه بر سایر موارد مندرج در این اساسنامه دبیر کل یا نماینده وی موارد زیر را به کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال می نماید:

۱- گزارش برگزاری کنگره و گزارش دبیر کل به آن

۲- کلیه بیانیه ها، اطلاعیه ها و بولتن ها

۳- یک نسخه از تمامی آئین نامه ها و دستورالعمل های مصوب ارکان

۴- گزارش های سالانه هیات داوری و بازرسی

۵- گزارش هرگونه اجتماع یا راهپیمایی که به استناد مواد ۲۸،۲۹، ۳۰ آئین نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب و جمعیتها برگزار می شود.

۶- گزارش اجمالی اقدامات معطوف به انتخاباتها و نتایج حاصله

۷- گزارش تعداد اعضای ندای ایرانیان و کاهش و افزایش آن بصورت سالانه

۸- اعلام آمار دفاتر و شعب تشکیل شده بصورت سالانه

ماده ۱۶: هیأت داوری و بازرسی

هیأت داوری و بازرسی شامل ۵ نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل بوده که برای مدت ۲ سال و با رأی مخفی توسط کنگره انتخاب می‌شوند.

تبصره۱: اعضای هیأت داوری و بازرسی نمی‌توانند در شورای مرکزی، ‌شورای سیاست گذاری و هیأت اجرایی عضویت داشته باشند.

ماده ۱۷: وظایف و اختیارات هیأت داوری و بازرسی

هیات داوری و بازرسی دارای وظایف زیر می باشند:

۱- دریافت و رسیدگی به شکایات وگزارشهای مربوط به تخلفات اعضا و ارکان و صدور حکم مقتضی.

۲- پیگیری غیبتهای اعضای شورای مرکزی

۳- نظارت بر عملکرد شورای مرکزی، هیأت اجرایی و عملکرد ارکان ندای ایرانیان

۴- بررسی کلیه دفاتر ، اسناد و اوراق مالی ندای ایرانیان و ارائه گزارش آنها به کنگره

۵- رسیدگی به گزارشهای واصله در صورت تخلفات اعضاء و ارائه گزارش آن به شورای مرکزی

۶- بررسی صحت روند امور در راستای انطباق با مرامنامه و اساسنامه ندای ایرانیان

۷- ارائه گزارش بازرسی اعم از روند حسن انجام کار یا تخلفات احتمالی ارکان به کنگره

۸- بررسی گزارش سالانه شورای مرکزی (مالی و غیر مالی)

تبصره۱: هیات داوری و بازرسی در اولین جلسه خود رئیس، نایب رئیس و دبیر هیات را مشخص می کنند.

تبصره۲: احکام هیأت داوری و بازرسی برای ارکان و اعضای ندای ایرانیان لازم‌الاجرا می‌باشد در مورد دبیرکل، اعضای شورای مرکزی و اعضای هیأت داوری و بازرسی، هیات داوری و بازرسی نظر خود را به شورای مرکزی اعلام خواهد نمود. در صورت عدم پذیرش این نظر از طرف شورای مرکزی هیات می تواند موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به کنگره ارجاع دهد.

تبصره۳: کلیه اسناد و مدارک ندای ایرانیان اعم از مالی و غیر مالی در صورت درخواست هیات داوری و بازرسی لازم است بدون قید و شرط توسط شورای مرکزی جهت بررسی در دسترس قرار گیرد.

تبصره۴: چگونگی اداره جلسات هیأت داوری و بازرسی و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضا و ارکان ندای ایرانیان براساس آیین نامه‌ایی خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

تبصره ۵: اعضای شورای مرکزی و خویشاوندان سببی و نسبی آنان نمی توانند متقاضی عضویت در داوری و بازرسی شوند.

تبصره ۶: احکام هیات داوری و بازرسی با رای اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۷: اعضای هیات داوری و بازرسی نمی توانند در هیچ یک از ارکان دیگر ندای ایرانیان مسئولیت داشته باشند.

ماده ۱۸: شورای سیاست گذاری

شورای سیاست گذاری مرکب از یک رئیس، روسای دفاتر و اعضای حقیقی دیگر می باشد که از میان اعضای صاحب نظر ندای ایرانیان و با رأی مخفی شورای مرکزی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.

تبصره: شورای سیاست گذاری یکی از اعضای خود را با پیشنهاد رئیس شورا, به عنوان نایب رئیس انتخاب می نماید.

ماده ۱۹: وظایف واختیارات شورای سیاست گذاری:

۱- تعیین و تبیین مواضع ندای ایرانیان در چارچوب سیاست های کلان شورای مرکزی

۲- تهیه و تدوین بیانیه‌ها و تحلیلهای تشکیلاتی ندای ایرانیان

۳- انجام مطالعات راهبردی تدوین استراتژی و تهیه اسناد سیاستی برای ارکان مختلف ندای ایرانیان در چارچوب سیاست های کلان شورای مرکزی

۴- اتخاذ تصمیم در مورد نحوه ارتباط با سایراحزاب، سازمانها و شخصیتهای سیاسی در چارچوب سیاستهای مصوب شورای مرکزی

۵- تهیه و تدوین سیاست های فکری و اجرایی ندای ایرانیان

تبصره: شورای سیاست گذاری در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد، فعالیت می‌کند.

ماده ۲۰: هیأت اجرایی

هیأت اجرایی مرکب از رئیس ، نایب رئیس، دبیر و روسای کمیته ها و شاخه های مرکز می باشد که با پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای مرکزی انتخاب می‌شوند.

تبصره: هیات اجرایی یکی از اعضای خود را با پیشنهاد رئیس هیات به عنوان نایب رئیس و دبیر انتخاب می نماید.

ماده ۲۱: وظایف و اختیارات هیأت اجرایی

۱٫ پیگیری اجرای مصوبات شورای مرکزی و هیأت داوری و بازرسی

۲٫ تصویب اعضای کمیته ها و شورای مرکزی شاخه های مرکز به پیشنهاد رئیس رکن مربوطه و پس از تصویب کمیته تشکیلات

۳٫ عضو گیری و سازماندهی اقشار و هواداران ندای ایرانیان در قالبهای مختلف

۴٫ ایجاد هماهنگی میان ارکان زیر مجموعه هیأت اجرایی

۵٫ ارائه پیشنهادها و طرحهای عملیاتی مورد نیاز ندای ایرانیان به شورای مرکزی

۶٫ تهیه آیین نامه ها و دستور العملهای مورد نیاز و در حدود اختیارات

۷٫ دعوت از اعضای کنگره و تشکیل جلسات آن براساس مصوبات شورای مرکزی

۸٫ اطلاع رسانی مواضع و اداره رسانه های رسمی ندای ایرانیان

۹٫ مدیریت امور مالی حزب

۱۰٫ تصویب نهایی اعضای شورای مرکزی شعب

تبصره: چگونگی اداره و نحوه انجام فعالیتهای مربوط به هیأت اجرایی مطابق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

ماده ۲۲: دبیرخانه

دبیرخانه یکی از ارکان ندای ایرانیان است که شامل یک رئیس و یک قائم مقام می باشد که رئیس آن به پیشنهاد دبیرکل توسط شورای مرکزی انتخاب می شود.

ماده ۲۳: وظابف دبیرخانه

۱- مدیریت اداری حزب زیر نظر دبیرکل

۲- تجمیع و تنظیم مستندات حزبی در سطوح مختلف

۳- طراحی و مدیریت اتوماسیون اداری

۴- اطلاع رسانی های درون تشکیلاتی

۵- ایجاد وحدت رویه میان دبیران ارکان حزبی

۶- مدیریت سیستم ارزیابی مستمر عملکرد اعضاء

تبصره: ازآن جا که کلیه ارکان حزب هریک دارای دبیر هستند دبیرخانه می تواند برگزاری نشستهای تشکیلاتی و جلسات توجیهی را برای دبیران در نظر بگیرد.

ماده ۲۴: دفتر

یکی از ارکان ندای ایرانیان است که با تصویب شورای مرکزی تشکیل شده ومسئولیت انجام امور مشاوره ای مطالعاتی و پژوهشی حزب را برعهده دارد نحوه تشکیل و اداره هر دفتر برابر آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می رسد.

تبصره۱: ایجاد دفاتر جدید، ادغام یا انحلال آنها باتصویب شورای مرکزی امکان پذیر است.

تبصره۲: اعضای دفاتر ندای ایرانیان با تایید کمیته تشکیلات و تصویب شورای سیاستگذاری صورت می پذیرد.

ماده ۲۵: کمیته

کمیته یکی از ارکان ندای ایرانیان است که مسئولیت انجام فعالیتهای تخصصی در مرکز، شعب و حوزه‌ها را برعهده دارد.

تبصره۱: ایجاد کمیته‌های جدید، ادغام یا انحلال آنها باتصویب شورای مرکزی امکان پذیر است.

تبصره۲: هریک از کمیته‌های ندای ایرانیان متشکل از حداقل ۵ عضو می‌باشد و اعضای آن با تایید کمیته تشکیلات و تصویب هیأت اجرایی انتخاب می‌شوند.

تبصره۳: اعضای کمیته تشکیلات مرکز مستقیماً با پیشنهاد دبیرکل توسط شورای مرکزی تعیین می شوند.

تبصره۴: کلیه آیین نامه‌ها توسط کمیته تشکیلات تهیه و توسط مرجع تعیین شده در اساسنامه تصویب می‌شوند.

ماده ۲۶: شاخه

شاخه یکی از ارکان ندای ایرانیان است که وظیف سازماندهی در بخش اقشار، اصناف و گروهها را بر عهده دارد. نحوه تشکیل و اداره شاخه ها برابر آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می رسد.

ماده ۲۷: شعبه

شعبه یکی از ارکان ندای ایرانیان است که مسئولیت اداره ندای ایرانیان در سطح یک استان را برعهده دارد و زیر نظر هیات اجرایی فعالیت می کند. نحوه تشکیل و فعالیت شعب بر اساس آیین نامه خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می رسد.

تبصره: راه اندازی شعب در استانهای مختلف کشور منوط به کسب مجوز لازم از وزارت کشور می باشد.

ماده ۲۸: حوزه

حوزه یکی از ارکان ندای ایرانیان است که مسئولیت اداره ندای ایرانیان درسطح یک شهرستان را برعهده دارد و زیرنظر شاخه یا شعبه فعالیت می‌کند. نحوه تشکیل و فعالیت حوزه ها بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می رسد.

تبصره: در موارد استثنایی با پیشنهاد کمیته امور استانها و تایید هیأت اجرایی، حوزه مستقل تشکیل می‌گردد که مستقیماً زیرنظر مرکز فعالیت می‌کند.

فصل سوم : عضویت

ماده ۲۹: شرایط عضویت

اشخاصی که دارای شرایط زیر می‌باشند می‌توانند متقاضی عضویت ندای ایرانیان شوند:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان مورد تأیید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تقید به فعالیت در چارچوب قانون

۴- داشتن حداقل ۱۸ سال تمام

۵- پذیرش مرامنامه و اساسنامه و پذیرش انجام فعالیت درچارچوب مصوبات ندای ایرانیان

۶- تعهد به رعایت اصول انضباطی و منشور اخلاقی ندای ایرانیان

تبصره۱: نحوه و انواع عضویت و احراز مسئولیتهای تشکیلاتی ندای ایرانیان به وسیله شیوه نامه ایی تعیین می‌گردد که به تأیید هیأت اجرایی و تصویب شورای مرکزی می‌رسد.

تبصره۲: عضویت در سایر احزاب و تشکیلات سیاسی مانع عضویت در ندای ایرانیان می باشد مگر در مواردی که به تصویب شورای مر کزی می رسد.

ماده ۳۰: انواع عضویت:

۱- عضو رسمی : فردی است که متقاضی عضویت در ندای ایرانیان باشد و تقاضای وی برای عضویت رسمی مورد پذیرش قرار گرفته باشد.

۲- هوادار: هوادار آن دسته از همکاران ندای ایرانیان هستند که شروط لازم را جهت عضویت در ندای ایرانیان نداشته و یا اینکه تمایل داشته باشد همکاری با ندای ایرانیان را بصورت هوادار ادامه دهند.

۳- عضو آزمایشی: اعضای آزمایشی حزب و افرادی هستند که برای نخستین بار متقاضی عضویت در ندای ایرانیان باشند. در صورت داشتن کلیه شرایط عضویت مندرج در اساسنامه به عضویت آزمایشی ندای ایرانیان در آمده وپس از انقضاء دوره آزمایشی به عضویت رسمی حزب در می آیند.

۴- عضو افتخاری : فردی است که با توجه به ویژگی های سیاسی، اجتماعی، اعتقادی ، شخصیتی و با پیشنهاد یکی از اعضای شورای مرکزی و تصویب شورا به عضویت افتخاری پذیرفته می شود.

تبصره: بدیهی است فقط اعضای رسمی می توانند دارای حق رأی در کنگره باشند.

ماده ۳۱: خاتمه عضویت

هریک از موارد زیر موجب خاتمه فعالیت عضو در ندای ایرانیان می گردد:

۱٫ استعفای عضو به صورت کتبی

۲٫ نقض شرایط عضویت و تخطی از انجام وظایف تشکیلاتی با تصویب هیات داوری و بازرسی

۳٫ اخراج بنا به درخواست اکثریت اعضای شورای مرکزی یا در خواست حداقل ۲۰/۱ اعضای اصلی و تصویب کنگره

۴٫ حکم قطعی دادگاه صالحه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی

۵٫ از دست دادن هر یک از شرایط عضویت به تشخیص هیات داوری و بازرسی

۶٫ فوت عضو

تبصره: لغو یا خاتمه عضویت براساس آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می رسد در مورد لغو عضویت اعضای شورای مرکزی یا هیات داوری و بازرسی مصوبه هیات داوری و بازرسی باید به تصویب شورای مرکزی برسد.

فصل چهارم: امور مالی

ماده ۳۲: درآمد ندای ایرانیان

درآمد ندای ایرانیان از طریق دریافت حق عضویت، ‌هدایا و کمکهای مردمی ‌تأمین می‌گردد که به تصویب شورای مرکزی می رسد.

ماده ۳۳: امضای اسناد تعهدآور

اسناد مالی و تعهدآور در مرکز به امضای رئیس شورای مرکزی و دبیر کل میباشد . مسئولیت امضای اسناد مالی تعهدآور در شعب به امضای رئیس شعبه و معاون مالی ایشان خوهد بود.

تبصره۱: درصورتیکه رئیس شورای مرکزی و دبیر کل یک نفر باشد بجای رییس شورای مرکزی، رییس هیات اجرایی جایگزین می گردد. همچنین دبیر کل می تواند مسئولیت خود را به یکی از معاونین و رئیس هیأت اجرایی به یکی از اعضا تفویض کند.

تبصره۲: کلیه صورتهای مالی حزب در دفاتر رسمی ثبت و ضبط می شود و گزارش آن به صورت سالانه به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارائه می شود.

تبصره ۳: سال مالی ندای ایرانیان منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان ماه اسفند ختم می شود.

تبصره ۴: کلیه درآمدها و وجوه ندای ایرانیان در حساب مخصوصی بنام حزب ندای ایرانیان نزدیکی از بانکهای رسمی کشور نگهداری می شود.

تبصره۵: ندای ایرانیان حق هیچ گونه فعالیت تجاری و انتفاعی به نام حزب را ندارد.

فصل پنجم: سایر موارد

ماده ۳۴: انحلال

انحلال ندای ایرانیان با پیشنهاد شورای مرکزی و رای دو سوم کنگره و یا رای قطعی دادگاه صالحه امکان پذیر است.

تبصره: در صورت انحلال ندای ایرانیان، هیأت تصفیه منتخب از طرف کنگره نسبت به تعیین تکلیف اموال و مایملک ندای ایرانیان و انجام سایراقدامات قانونی، اقدام نموده وحداکثر ظرف مدت ۶ ماه گزارش کارخود را به کمیسیون موضوع ماده ۱۰قانون احزاب ارسال می‌دارد.

ماده ۳۵: فعالیت ندای ایرانیان تا قبل از تشکیل اولین کنگره

تا تشکیل اولین کنگره وظایف زیر برعهده هیأت مؤسس ندای ایرانیان می باشد:

۱- تهیه پیش نویس مرامنامه و اساسنامه جهت تصویب در کنگره تاسیس

۲- انجام کلیه مقدمات تأسیس

۳- دعوت برای برگزاری مجمع عمومی تأسیس تشکل حداکثر ۶ ماه پس از صدور مجوز تأسیس حزب

۴- انجام وظایف ارکان ندای ایرانیان تا برگزاری کنگره اول

۵- پذیرش و تعیین اعضای ندای ایرانیان تا قبل از برگزاری کنگره تأسیس

ماده۳۶:

این اساسنامه در ۵ فصل، ۳۶ ماده و ۵۸ تبصره در تاریخ هشتم اسفند ماه سال یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب کنگره تاسیس ندای ایرانیان رسید.

No votes yet.
Please wait...
css.php