۰:۵۶:۵۶ - سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ، اﯾﻞ ﺳﺘﺮگ ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻮه و ﺷﻮﮐﺖ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﯿﮑﺶ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ. درود و ﺗﺒﺮﯾﮏ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ و ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ در ﺣﺰب ﻧﺪای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻋﺎﺷﻘﺎن !اﯾﺮان زﻣﯿﻦ .اﺗﻔﺎق ﻣﺒﺎرک اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﯿﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﯿﺎن ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻏﯿﻮر ﻣﺮدان و ﺷﯿﺮزﻧﺎن ﻟﺮ و ﺗﺮک ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ در ﮐﻨﺎر […]

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻮه و ﺷﻮﮐﺖ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻣﺮدﻣﺎن ﻧﯿﮑﺶ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ. درود و ﺗﺒﺮﯾﮏ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ و ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ در ﺣﺰب ﻧﺪای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻋﺎﺷﻘﺎن
!اﯾﺮان زﻣﯿﻦ
.اﺗﻔﺎق ﻣﺒﺎرک اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺎﻟﯿﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﯿﺎن ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ
ﻏﯿﻮر ﻣﺮدان و ﺷﯿﺮزﻧﺎن ﻟﺮ و ﺗﺮک ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ در دﯾﺎر ﮔﭽﺴﺎران
ﻣﺸﻐﻮل زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﻋﺮﺻﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻞ ﺳﺘﺮگ ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ ﺳﻌﯽ در اراﺋﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺼﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﺿﻮح ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ و اﻧﺴﺠﺎم
.ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ
دﻟﯿﻞ اراﺋﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، اﺳﺎﺳﺎ رﯾﺸﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ دارد، آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ
ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﻬﺖ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺑﺎ ﻋﺪه ای ﻋﻬﺪ اﺧﻮت و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻨﺎی ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﭙﺎ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻨﺎی ﺗﻌﺼﺐ ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﭼﯿﺪه
ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻬﺮ و دﯾﺎر و ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
و ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ را ﺑﺎ ﮐﻨﺪی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ ﺗﺎ آﻧﺰﻣﺎن و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻻزم
اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻞ ﻗﺸﻘﺎﺋﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺮدﻣﺎن اﯾﻦ اﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ
:ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ
.اﺗﺎق ﻓﮑﺮی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺰرﮔﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ ۱-
ﻧﺨﺒﮕﺎن اﯾﻞ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ ﮐﺸﻮری و اﺳﺘﺎﻧﯽ، راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ۲-
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر و ﻧﻈﺎم را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ. )ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻮﺿﻮح در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ
.(وﺟﻮد و ﻇﻬﻮر آن واﺟﺐ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ
ﻧﺨﺒﮕﺎن واﻗﻌﯽ اﯾﻞ را در ﻣﻌﺮض اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻫﻤﻮاره در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ۳-
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﮔﺎن، ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر اﯾﻞ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ و اﺛﺮات
.روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت- در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن– ﺑﻪ اﻣﯿﺪ روزی ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای از ﻗﻮﻣﮕﺮاﺋﯽ
ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻟﺮ و ﺗﺮک در ﻗﺎﻟﺐ اﺣﺰاب ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و از ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ، ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮدم ﻗﺮار دﻫﻨﺪ، زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﻤﮕﯽ در ﺑﺎرﮔﺎه
.ﺣﻀﺮت دوﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎﻟﯿﺪ
“”واﻟﻌﺎﻗﺒﻪ ﻟﻠﻤﺘﻘﯿﻦ

ﭘﻮرﯾﺎ ﭘﺮوﯾﺰی- ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﻧﺪای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﻌﺒﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن

داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
 1. رامین احمدزاده   خرداد ۳, ۱۳۹۶  

  با سلام و تشکر از دکتر پرویزی عزیز که همیشه شایسته تقدیر به دلیل حس مسئولیت پذیری ای که دارند هستند.
  امیدوارم روزی افکار تعصبانه مردم شهر و کشور ما با آموزش ها و دلسوزی ها و تلاش های افرادی چون شما به ذهن هایی پویا تبدیل شه تا اتحادی حقیقی را شاهد باشیم و نه مثل امروز که همه خوب میدانیم زیربنای تفکر مردم ما بیشتر متعصبانه هست تا آگاهانه، رشدی عظیم در افکار مردمان را داشته باشیم.
  با تشکر از شما.

  No votes yet.
  Please wait...
 2. مهدی   خرداد ۲, ۱۳۹۶  

  درود بر شما دکتر پرویزی عزیز با بیانات شیواتون
  با ارزوی سربلندی و موفقعیت برای شما دکتر عزیز ایل بزرگ قشقایی

  Rating: 3.0. From 2 votes.
  Please wait...

ثبت نظر

نام:

رایانامه:

متن:

css.php